Logo

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Przybiernów, kierując się realnymi potrzebami lokalnych przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz indywidualnych gospodarstw domowych, zleciła sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, otrzymawszy na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz poprawa jakości powietrza. Dokumenty te mają przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Gmina Przybiernów nie jest wprawdzie w znacznym stopniu dotknięta zanieczyszczeniami środowiska, ale Plan Gospodarki Niskoemisyjnej daje nam wiele możliwości do pozyskania środków unijnych, koordynowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a właściwie otwiera nam drogę do ich pozyskania. Jest to jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy unijnych. Dzięki posiadaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i zawartych w nim konkretnych informacji na temat sytuacji ekologicznej i stanu środowiska w naszej gminie, będziemy mieli znacznie większe szanse pozyskania środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, na modernizację kotłowni, wdrażanie odnawialnych źródeł energii, redukcję zużycia energii elektrycznej wraz z podniesieniem efektywności jej wykorzystania, modernizację bądź wymianę szkolnych autobusów na bardziej ekologiczne i wiele innych przedsięwzięć mających realne przełożenie na poprawę stanu środowiska, włączając w to wszystko częściową refundację kosztów całej niezbędnej dokumentacji. Oczywiście sama gmina Przybiernów środowiska nie naprawi, ale popatrzmy na to globalnie: w projekt ten zaangażowały się prawie wszystkie gminy w Polsce, a docelowo odsetek gmin ma wynieść 100%. Polska nie jest jednak jedynym krajem, jest to bowiem sprawa najwyższej rangi dla całej Unii Europejskiej i każdy kraj został tutaj zaangażowany (w poszczególnych krajach występują jedynie różnice natury formalnej, ale cel działania jest identyczny).

Szanowni Państwo, gmina Przybiernów stała się częścią globalnego przedsięwzięcia i my wszyscy możemy się do tego przyczynić, bo beneficjentami będziemy wszyscy razem i każdy z osobna. Bardzo istotny jest również fakt, że nie tylko gmina może aplikować o środki unijne na realizację inwestycji proekologicznych. Na takich samych zasadach jak gmina i z takimi samymi, dużymi szansami, występować mogą również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele domów jednorodzinnych, w porozumieniu i we współpracy z gminą.

Zakończenie prac związanych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej planujemy na dzień 31 marca 2016 roku, po czym przystąpimy do realizacji założeń w nim zawartych i będziemy aplikować o środki unijne na realizację poszczególnych, konkretnych zadań w oparciu o konkretne wytyczne. Jednak już teraz gorąco zachęcam Państwa do zaangażowania się w ten projekt, dla dobra środowiska naturalnego, w którym żyjemy, ale również dla oszczędności, nowoczesne działania proekologiczne mają bowiem bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie bieżących wydatków związanych z naszym codziennym życiem.

© CreateVision.pl. All Rights Reserved.