Logo

Program grantowy "Granty PPGR" - aktualizacja

2021 10 20 pgrGmina Przybiernów planuje przystąpić do programu grantowego Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zgłoszenie chęci udziału w Programie.
Program będzie polegał na zakupie przez Gminę Przybiernów komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów celem przekazania na własność uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej lub szkoły średniej na czas nauki.

Warunki uprawniającym do otrzymania sprzętu:
- zamieszkanie ucznia w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
- uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga! Użyczenie laptopów służących do nauki zdalnej zakupione w ramach m. in. programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +" nie wyklucza udziału w niniejszym Programie o ile zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Przybiernów wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz informację o wyborze sprzętu.

Termin składania oświadczeń upływa 27 października 2021 r.
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie, w dni:
poniedziałek - 8:00-16:00,
wtorek – piątek – 07:15 – 15:15.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 41 86 451, wew. 38.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

załączniki:
Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego
Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
Informacja o wyborze sprzetu

© CreateVision.pl. All Rights Reserved.