Log in

Dotacje dla młodych w wieku 18-29 lat - Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości

2021 12 03 otworzTermin naboru: 23.11.2021 r. do 21.12.2021 r.

Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie młodych na rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin.

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które chcą podjąć i prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy oraz spełniają poniższe warunki:

 • są w wieku 18-29 lat;
 • są osobami bez pracy – tj. biernymi lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
 • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 PO WER (szerzej w Formularzu Rekrutacyjnym lub w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu),
 • nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS,
 • nie należą do grupy osób wskazanych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników projektu wskazanych w § 4 pkt. 6-9. 

Celem głównym projektu jest podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez okres 12 miesięcy przez 40 osób młodych (24 kobiety/ 16 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19, z województwa zachodniopomorskiego w terminie do 28.02.2023 r.

Główne działania realizowane w projekcie:

 • Ocena predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie.
 • Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 • Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznesplanów.
 • Udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 • Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 40 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Jakie dofinansowanie można uzyskać:

 • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy
 • do 16 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe)

Dodatkowe materiały informacyjne dotyczące projektu przesyłam w załączniku.  Szczegóły dostępne także na stronie: https://cib.szczecin.pl/zkp/

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji. 

Przydatne linki:

https://www.facebook.com/CentrumInnowacyjnegoBiznesu 

https://cib.szczecin.pl/zkp/