Log in

Cisy Przybiernowskie za rok 2021

Wójt Gminy Przybiernów zaprasza do wzięcia udziału w piątej edycji honorowych wyróżnień "Cisy Przybiernowskie", Specjalne „Cisy Przybiernowskie” oraz Złote „Cisy Przybiernowskie”. Kolejny raz możliwe będzie uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu gminy Przybiernów za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Przybiernowskiej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą za rok 2021 w dwóch kategoriach:

1. biznes i gospodarka,
2. działalność społeczna (w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska).

Wójt może przyznać tytuł Mecenasa Kultury Gminy Przybiernów, Mecenasa Edukacji Gminy Przybiernów oraz Mecenasa Sportu Gminy Przybiernów, które przyznawane będą osobom fizycznym i osobom prawnym, w tym przedsiębiorcom, za wyróżniające się wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych,  artystycznych oraz imprez masowych na terenie Gminy Przybiernów. Tytuły Mecenasa mogą być przyznawane za poprzedni rok kalendarzowy w dwóch równorzędnych kategoriach:

1. za największy wkład finansowy w organizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych lub imprez masowych,
2. za ciągłość mecenatu nad określonymi przedsięwzięciami.

Wnioski wraz z uzasadnieniem zgłoszonej kandydatury można składać do dnia 15 marca 2022r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie, pok. Nr 106, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów z dopiskiem „Cisy Przybiernowskie”.

Wnioski o przyznanie honorowych wyróżnień dostępne są na stronie www.przybiernow.pl i w Sekretariacie, pok. Nr 106 w Urzędzie Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3.

- regulamin wyroznienia cisy.docx
- wniosek o przyznanie Mecenasa.docx
- wniosek o przyznanie wyroznienia.docx

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka
Przybiernów, dnia 2022-01-17