Log in

Wyniki drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dzisiaj Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do nich obiektach zabytkowych.
Gmina Przybiernów otrzymała 500.000 zł na Remont Kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dzisnej.

Opis inwestycji: Kościół w Dzisnej został wzniesiony pod koniec XVI w. został wybudowany w konstrukcji ryglowej - szkieletowej drewnianej, z wypełnieniem stychułowym z prostokątnie zamkniętą nawą. W końcu XVII w. dobudowano trójkątne zamknięcie prezbiterium. Kościół posiada bogate wyposażenie: ambonę, emporę muzyczną, siedziska, ławę kolatorską, ołtarz, dwa dzwony.

Kościół został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego 18.06.1954 r.

Jako niezwykle cenny obiekt, kościół został włączony do Rządowego Programu Ochrony Zabytków Drewnianych. Ostatni remont przeprowadzono w 1981 r. Obecnie pokrycie dachu jest tymczasowe z gontu papowego i wymaga pilnej interwencji. Uzyskano pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ZWKZ) w Szczecinie na wykonanie remontu i rewaloryzacji budynku kościoła pw. Św. Stanisława BM. W chwili obecnej natychmiastowego remontu wymaga więźba i pokrycie dachowe kościoła oraz wieży.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-12-31
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 510.200,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 10.200,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

W ramach pierwszego naboru Gmina otrzymała środki na remonty w Kościołach w Rzystnowie i Łoźnicy.