Log in

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wnioski o dofinansowanie

W odpowiedzi na ogłoszone nabory ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

Gmina Przybiernów złożyła maksymalną liczbę wniosków, których wartość stanowi górny limit pomocy tj. kwotę 5.000.000 zł. Zaplanowane działania wpisują się w założenia naboru i dotyczą wsi popegeerowskich tj.:

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie oświetlenia na ulicy Mieszka I w Przybiernowie, a także przy drodze powiatowej nr 1039Z między Rokitą a stacją PKP oraz stacją PKP a Moraczem.

Przebudowa dróg i placów w Gminie Przybiernów

Inwestycja polegająca na przebudowie części ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Leśnej w Przybiernowie, a także placów/dróg wewnętrznych znajdujących się w Łoźnicy oraz Przybiernowie, które stanowią zajazd dla autobusów, w tym zajazd przy szkole podstawowej.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica

Inwestycja zakłada budowę nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami za rzeką Gowienicą. Należy również wykonać przejście pod rzeką i włączenie nowej sieci do istniejącej infrastruktury. Zmodernizowany zostanie także odcinek od stacji uzdatniania wody w kierunku rzeki, polegający na wymianie istniejącej sieci wykonanej z włókna azbestowego, którego średnica uniemożliwia dobre ciśnienie wody dla nowych odbiorców.

Złożono także dwa wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przebudowa dróg gminnych na kwotę 4.000.000 zł:

-budowa kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie chodnika oraz nawierzchni z kostki brukowej ulicy Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego w Przybiernowie,

- przebudowa drogi w miejscowości Kartlewo,

- przebudowa drogi w miejscowości Miodowice,

- przebudowa drogi- ulica Krótka w Czarnogłowach.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przybiernowie w wysokości 2.647.573,05 zł. W budynku znajduje się siedziba: urzędu gminy, rady gminy, urzędu stanu cywilnego, ośrodka pomocy społecznej, administracji szkół, ośrodka zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, stacji pogotowia ratunkowego oraz komisariatu policji.

Bardzo liczymy, że inwestycje zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, bo odzwierciedlają ważne i podstawowe potrzeby społeczne, a ich wykonanie bez wsparcia zewnętrznego jest niemożliwe.

Zauważając kluczowy problem w naszej gminie jakim jest stan dróg powiatowych od kilku lat nieustannie wnioskujemy do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o przeprowadzenie inwestycji na drogach, których są właścicielem.

W sierpniu 2020r. złożyliśmy wniosek do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2021r.o ujęcie następujących inwestycji:

  • Budowę chodnika na ul Mieszka I w Przybiernowie,
  • Budowę chodnika i remont dróg w Przybiernowie,
  • Budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiego i ul. Fabrycznej w miejscowości Czarnogłowy,  
  • Remont drogi Włodzisław - Golczewo, na odcinku od miejscowości Włodzisław, do końca obszaru powiatu goleniowskiego,
  • Budowę ciągów pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej na odcinku Rokita - Przybiernów,
  • Budowę chodników w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice i Rzystnowo,
  • Przebudowę drogi powiatowej Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych (odcinek Żółwia Błoć – Łoźnica),
  • Remont drogi Babigoszcz-Łoźnica.

Niestety pomimo deklaracji współfinansowania zadań przez Gminę Przybiernów w udziale 25-30%, żadna wnioskowana sprawa nie znalazła akceptacji.

Rozstrzygnięcie I naboru wniosków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2021 02 09 rzadowy funduszRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów". Cały Program, blisko 12 miliardów bezzwrotnego wsparcia, został przeznaczony m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, wsparcie edukacji, cyfryzacji. Gmina Przybiernów złożyła cztery wnioski o dofinansowanie, aplikując o środki w łącznej wysokości ponad 3,5 miliona złotych. W ramach rozstrzygniętego naboru pozyskano 1.375.316 złotych dotacji na realizację dwóch zadań: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa  w Przybiernowie”oraz "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo", które posiada również wsparcie ze środków unijnych a pozyskanie dofinansowanie ze środków  RZFIL umożliwi podłączenie większej ilości odbiorców.