Log in

Granty Sołeckie

Konkurs Granty Sołeckie 2021

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2021”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie
„Granty sołeckie 2021”

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu
Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

W konkursie wyłonionych zostanie 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa).

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac
planuje się przeprowadzić od 12 lutego do 12 marca 2021 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-504 Szczecin
do dnia 26 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Zasady organizacji konkursu określa Regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.

Amfiteatr pod sosnami, tu się bawimy i integrujemy

Amfiteatr pod sosnami, tu się bawimy i integrujemy
Koniec tygodnia okazał się bardzo pracowity dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który w dniu 23.07.2020r.  zawitał w Goleniowie by dokonać uroczystego podpisania umów  przyznających sołectwom z terenu powiatu goleniowskiego środki finansowe w ramach Konkursu “Granty Sołeckie 2020”.  Finansowanie w wysokości 10.000 zł przyznane zostało Sołectwu Rzystnowo na wybudowanie “Amfiteatru pod sosnami”. Z ramienia Gminy w uroczystym podpisaniu umowy dotacji uczestniczyła Wójt Gminy Lilia Ławicka, Skarbnik Gminy Anna Zięba i i pomysłodawca projektu Sołtys Sołectwa Rzystnowo Andrzej Łuszczek. Gratulujemy Sołectwu Rzystnowo pozyskanego grantu, którego ideą jest budowa drewnianej, zadaszonej wiaty wraz z podestem oraz  kamiennego paleniska a przy tym organizacja wydarzenia muzyczno-kulturowego integrującego mieszkańców. Zadanie zakłada duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa w realizację działania.

Amfiteatr pod sosnami w Rzystnowie

Niezmiernie nas cieszy, że inicjatywa mieszkańców sołectwa Rzystnowo,  znalazła się na liście laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”Granty sołeckie 2020”. W 2020r. w Rzystnowie powstanie wiata rekreacyjna.

Granty sołeckie 2020

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020”.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac
planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku.

więcej informacji:  http://www.grantysoleckie.wzp.pl/o-konkursie-2?fbclid=IwAR2tCKklwFsmHGcRY_IwSm2tanJ-bZDbjoEe7ObVu4-TjmFjYt9vBEWsSKA

Wiata rekreacyjna w Łoźnicy

Wiata rekreacyjna w Łoźnicy
W dniu 16 września 2019 r. odbył się odbiór techniczny wiaty rekreacyjnej z mini biblioteką na placu zabaw w Łoźnicy. Inwestycja została zrealizowana z funduszu „Granty Sołeckie 2019” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkańcy przygotowali teren i pomalowali wiatę. Wspólną pracą stworzono miejsce spotkań i integracji w sercu miejscowości Łoźnica.