Log in

OPS

Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022.

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Dofinansowanie : 34 272,00 zł

Całkowity Koszt Realizacji Zadania: 34 272,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie w imieniu Gminy Przybiernów realizuje Program

Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Program realizowany jest od dnia 4 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Koordynatorem Programu jest Pani Monika Żmudowska – kontakt telefoniczny pod numerem 91 466 75 55.

Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022.

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Dofinansowanie : 77 788,97 zł

Całkowity Koszt Realizacji Zadania: 77 788,97 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie w imieniu Gminy Przybiernów realizuje Program

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
b) wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca wymienione w Programie,
c) załatwianiu spraw urzędowych,
d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.
Program realizowany jest od dnia 4 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Koordynatorem Programu jest Pani Monika Żmudowska – kontakt telefoniczny pod numerem 91 466 75 55.

Informacja o naborze wniosków do programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Wójt Gminy Przybiernów informuje mieszkańców Gminy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. Osobami posiadającymi:
 - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573), albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Link do programu:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach programu do właściwego Wojewody w terminie do dnia 22 października 2021r. Wniosek o wsparcie mieszkańców Gminy Przybiernów przedłożono w terminie.

Szczegółowe informacje pod nr 91 466 75 55.

Informacja o naborze wniosków do programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

Wójt Gminy Przybiernów informuje mieszkańców Gminy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programów:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Link do programu:
https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach programu do właściwego Wojewody w terminie do dnia 22 października 2021r. Wniosek o wsparcie mieszkańców Gminy Przybiernów przedłożono w terminie.

Szczegółowe informacje pod nr 91 466 75 55.