Log in

OPS

Obsługa interesantów działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Przybiernowie.

Biuro nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+), Program “Dobry Start” (300+), stypendia szkolne

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00

po uprzednim umówieniu telefonicznym, tel. 91 4667553.

 

 

Przypominamy o zasadach bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
 • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
 • Dane kontaktowe interesanta (imię i nazwisko, numer telefonu) zostają wpisane do rejestru, w celu ewentualnej identyfikacji osób obecnych w urzędzie w związku z zachorowaniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2.
 • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
 • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
 • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
 • Należy zachować dystans społeczny.
 • Kategoria: OPS

Placówki wsparcia dziennego w gminie Przybiernów


 

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Przybiernów działają dwie Placówki Wsparcia Dziennego. W ramach podjętej współpracy Gminy Przybiernów z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Regionalny w Szczecinie, w miejscowościach Kartlewo i Czarnogłowy codziennie prowadzone są zajęcia z dziećmi prowadzone przez wychowawców i pedagogów.

 Placówki wsparcia dziennego w gminie Przybiernów
zobacz więcej zdjęć

 Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich w godzinach:
- od 10.00 do 18.00 - Czarnogłowy,
- od 11.00 do 18.00 - Kartlewo.
Godziny pracy placówek mogą być modyfikowane uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego.

 

Uczestnikami zajęć mogą być wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Rodzice dzieci i młodzieży chcącej brać czynny udział w zajęciach TPD mogą zgłaszać uczestnictwo swoich pociech u pracowników placówek.

Placówki realizują zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne poprzez edukację, zabawę, zajęcia ruchowe. W ramach działań TPD możliwe jest również wsparcie dla rodziców poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin życia w rodzinie, dzielenie się własnymi doświadczeniami.

 • Kategoria: OPS

Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Karta Seniora

W lutym br. Gmina Przybiernów podpisała Porozumie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.

Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

Zobacz więcej informacji

 • Kategoria: OPS

Świadczenie wychowawcze - informacje

500 plusOd 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie rozpoczął realizację programu „Rodzina 500 plus”. Do 16 maja 2016 r. złożonych zostało 327 wniosków z czego 16 wpłynęło drogą elektroniczną. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał  300 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły 29 kwietnia br. Wypłacono 241 483,40 zł, a z programu skorzystało 266 rodzin. Kolejne wypłaty zrealizowane zostały 16 maja br. Wypłacono 266 880,80 zł dla 291 rodzin.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., a przyznane świadczenia płatne będą w terminie 15-17 danego miesiąca.

W dalszym ciągu przyjmowane są nowe wnioski. Aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie. Po tym okresie będzie ono wypłacane od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za miesiące poprzednie. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  wydawane  i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przybiernowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można też składać przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl,  PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Kontakt telefoniczny w sprawie 91 466 75 53.

 • Kategoria: OPS

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.  

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł  lub 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - w zależności od sytuacji rodziny, dołączyć należy:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,                            
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 + będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 6 od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Kontakt telefoniczny w sprawie 91 466 75 53.

 • Kategoria: OPS