bip Przybiernów
Log in

OPS

Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Karta Seniora

W lutym br. Gmina Przybiernów podpisała Porozumie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.

Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

Zobacz więcej informacji

 • Kategoria: OPS
 • Odsłony: 474

Świadczenie wychowawcze - informacje

500 plusOd 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie rozpoczął realizację programu „Rodzina 500 plus”. Do 16 maja 2016 r. złożonych zostało 327 wniosków z czego 16 wpłynęło drogą elektroniczną. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał  300 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły 29 kwietnia br. Wypłacono 241 483,40 zł, a z programu skorzystało 266 rodzin. Kolejne wypłaty zrealizowane zostały 16 maja br. Wypłacono 266 880,80 zł dla 291 rodzin.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., a przyznane świadczenia płatne będą w terminie 15-17 danego miesiąca.

W dalszym ciągu przyjmowane są nowe wnioski. Aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie. Po tym okresie będzie ono wypłacane od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za miesiące poprzednie. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  wydawane  i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przybiernowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można też składać przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl,  PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Kontakt telefoniczny w sprawie 91 466 75 53.

 • Kategoria: OPS
 • Odsłony: 898

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.  

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł  lub 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - w zależności od sytuacji rodziny, dołączyć należy:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,                            
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 + będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 6 od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Kontakt telefoniczny w sprawie 91 466 75 53.

 • Kategoria: OPS
 • Odsłony: 932