Log in

OPS

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Informacja dotycząca dodatku węglowegoWójt Gminy Przybiernów informuje, że podmiotem zajmującym się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją i wypłatą świadczeń, wynikających z ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022r., jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

1. Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów w godzinach:

  • poniedziałek: 8.00 –16.00,
  • wtorek –piątek: 7.15 -15.15.

Ogłoszenie wyniku konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wójt Gminy Przybiernów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. powierza Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Oferent spełnia wymogi formalne i merytoryczne ogłoszonego konkursu.

Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022.

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Dofinansowanie : 34 272,00 zł

Całkowity Koszt Realizacji Zadania: 34 272,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie w imieniu Gminy Przybiernów realizuje Program

Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Program realizowany jest od dnia 4 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Koordynatorem Programu jest Pani Monika Żmudowska – kontakt telefoniczny pod numerem 91 466 75 55.

Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022.

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Dofinansowanie : 77 788,97 zł

Całkowity Koszt Realizacji Zadania: 77 788,97 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie w imieniu Gminy Przybiernów realizuje Program

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
b) wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca wymienione w Programie,
c) załatwianiu spraw urzędowych,
d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.
Program realizowany jest od dnia 4 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Koordynatorem Programu jest Pani Monika Żmudowska – kontakt telefoniczny pod numerem 91 466 75 55.