Log in

Ujęcie wody – poprawa jakości życia

Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo Gmina Przybiernów będzie realizowana dzięki podpisanej w dniu 16 czerwca 2020r. umowie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy objętym PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zrealizowane zostaną cele w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, tym poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 778.350 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Ujęcie wody w Babigoszczy.

W kwietniu br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Przybiernów a firmą projektową TST Szymon Tomaszewski na wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz. Zgodnie z umową przedmiotowy projekt ma być gotowy do 30 lipca br., po czym gmina przystąpi do realizacji kolejnego formalno - prawnego etapu inwestycji (w tym procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i wszelkich pozwoleń przewidzianych przepisami prawa), zmierzającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Projekt przewidywać będzie pobór wody z nowego ujęcia zlokalizowanego przy placu zabaw w Babigoszczy, przesył wody nową siecią do hydroforni na terenie ośrodka "Monar", gruntowną modernizację hydroforni oraz inwentaryzację istniejącej w miejscowości sieci wodociągowej i ewentualnie usprawnienie jej funkcjonowania, jeśli okaże się to konieczne po wykonaniu przeglądu technicznego istniejącej sieci. Wcześniej natomiast, bo już w terminie od 1 czerwca do 31 lipca br., obecne ujęcie wody na terenie ośrodka "Monar", zostanie doraźnie zmodernizowane, co zapewni dobrą jakość wody do czasu uruchomienia poboru wody z nowego ujęcia przy placu zabaw w Babigoszczy.