Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Inwestycje

Odbiór drogi w Babigoszczy

 Odbiór drogi w Babigoszczy
zobacz więcej zdjęć W dniu 30 marca 2020r. odebrana została inwestycja mająca na celu przebudowę drogi w Babigoszczy. W odbiorze uczestniczył inspektor nadzoru, wykonawca robót oraz inwestor-Gmina Przybiernów. Zadanie miało na celu: przeprowadzenie robót przygotowawczych w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, roboty rozbiórkowe, wykonanie jezdni i poboczy utwardzonych a także wykonanie ciągu dla pieszych i zjazdów do posesji. Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Odbiór drogi w Babigoszczy już wkrótce

 Droga dojazdowa do Babigoszczy na ukończeniu
zobacz więcej zdjęć Zaawansowanie prac związanych z przebudową drogi dojazdowej w m. Babigoszcz – od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym jest tak duże, że wykonawca zakończy planowane roboty przed umownym terminem. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jest trzecią inicjatywą wspólnie realizowaną na terenie naszej gminy.

Remont drogi w Babigoszczy

 Droga dojazdowa do Babigoszczy
zobacz więcej zdjęć  W dniu 19 listopada 2019r. Gmina Przybiernów podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz - od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym”. Wykonawca zadania rozpoczął prace w terenie. Efekty robót już cieszą oko i niebawem znacznie poprawią komfort życia mieszkańców.