Log in

Lokalny Program Rewitalizacji

Konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy:


W dniu 17 stycznia 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Przybiernowie ul. Chrobrego 64g odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Na konferencję zaproszono mieszkańców Gminy Przybiernów, sołtysów, radnych oraz pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Program Konferencji:

  • godz. 12.00 – 12.10 Otwarcie Konferencji – Wójt Gminy Przybiernów
  • godz. 12.10 – 13.30 Prezentacja podsumowująca projekt pt:” Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” - Pani Agnieszka Powroźnik, kierownik oddziału w Szczecinie firma ECD Dariusz Klityński, Poznań.
  • godz. 13.30 – 14.00 – Panel dyskusyjny, poczęstunek.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

LPR Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 został złożony do weryfikacji

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy:

 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Gmina Przybiernów złożyła opracowany dokument: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego celem jego weryfikacji i ujęcia w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

W załączeniu LPR Gminy Przybiernów w formacie PDF

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

Konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023"

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy: 

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Przybiernów ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Przybiernów na Konferencję podsumowującą projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Przybiernowie ul. Chrobrego 64 g.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10.01.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Przybiernów zwrócił się z wnioskiem z dnia 20.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: WOPN-OS.410.372.2017.MP oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. znak: NZNS.7040.1.153.2017 uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Powyższe uzgodnienia są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, w pokoju nr 108.

 

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka