Log in

Przebudowa ul. Lipowej w Czarnogłowach

Zakończenie przebudowy ulicy Lipowej w Czarnogłowach

 

 

2020 05 14 lipowa

Oddano do użytku ulicę Lipową w Czarnogłowach. Prace polegały na zmianie nawierzchni ze starej asfaltowej, na nową polbrukową. Końcowy odbiór robót odbył się 11 maja, tj. ponad dwa tygodnie przed planowanym terminem. W ramach przedmiotowych robót ułożono nawierzchnię jezdni na odcinku 472 metrów z kostki brukowej betonowej na podłożu cementowo-piaskowym. Całość prac przyczyniła się do znacznej poprawy komfortu korzystania z ulic i dojazdu do posesji oraz możliwości dotarcia użytkowników do obiektu użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego, jak również pozytywnie zmieniła wizerunek okolicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz funduszy Gminnych.

Zgodnie z umową na dofinansowanie planowana wartość robót całkowitych stanowi kwotę 624.518,24 zł, w tym dofinansowanie wynosi do 63,63 %. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 396.613,00 zł.

Inwestycja drogowa w Czarnogłowach

 
 
 Przebudowa drogi w  Czarnogłowach
Realizowana przez Gminę Przybiernów inwestycja pn. “Przebudowa drogi gminnej w Czarnogłowach” współfinansowana środkami unijnymi poprawi bezpieczeństwo i możliwości dotarcia użytkowników do obiektu użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach. Gmina Przybiernów uzyskała na to zadanie wsparcie ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 396.613 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Lipowej w Czarnogłowach

 

 

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Lipowej w Czarnogłowach

24 maja 2019r w siedzibie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie podpisana została umowa o przyznanie pomocy Gminie Przybiernów na "Przebudowę drogi gminnej w Czarnogłowach na odcinku 0,472 km a przez to poprawa bezpieczeństwa i możliwości dotarcia uytkowników do obiektów użyteczności publicznej(SP)" . Operacja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".