Log in

Dostępność

Plan działania na rzecz dostępności

 

GMINA PRZYBIERNÓW

 

herb przybiernow 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY PRZYBIERNÓW NA LATA 2020 – 2021

 

 

Na podstawie art. 14, z art.6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Przybiernów.

Urząd Gminy w Przybiernowie jako organ samorządu terytorialnego dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy plan działania, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają ww. osoby.

 

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1

Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wójt Gminy Przybiernów

Wydanie Zarządzenia przez Wójta Gminy Przybiernów

30.09.2020r.

2

Przeprowadzenie przez koordynatora analizy Urzędu Gminy Przybiernów

Koordynator

Sporządzenie samooceny pod kontem architektonicznym, cyfrowym, informacyjno – komunikacyjnym do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

30.11.2020r.

3

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

31.12.2020r.

4

Przedłożenie raportu zbiorczego do zatwierdzenia

Koordynator

Omówienie raportu i przekazanie raportu do zatwierdzenia Wójt Gminy Przybiernów

28.03.2021r.

5

Podanie raportu zbiorczego do publicznej wiadomości

Koordynator

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Przybiernów BiP

31.03.2021r.

6

Kampania informacyjna

Koordynator

Przygotowanie kampanii informacyjnej na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

30.04.2021r.

7

Dostosowanie obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Przegląd obiektów w celu dokonania oceny dostosowania obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami do obowiązujących przepisów

30.12.2021r.

 

Data sporządzenia: 16.11.2020r.

Koordynator ds. dostępności:

Emilia Kaczmarek

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

 

Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Przybiernowie

 • Emilia Kaczmarek
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 914667530

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona Gminy Przybiernów

Gmina Przybiernów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Gminy Przybiernów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany) - przykładem takich informacji są obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inne organy czy informacje od innych instytucji. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Andrzejewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 914667530

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przybiernów
 • Adres: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się. W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu należy telefonicznie poinformować właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób. W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Urzędzie Gminy w Przybiernowie udostępnia się usługi pozwalające na komunikowanie się, tj. możliwość skorzystania z poczty elektronicznej i przesyłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub możliwość przesyłania faksów na nr 914186622. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od Urzędu Gminy. Przed schodami do wejścia od Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe od Urzędu Stanu Cywilnego do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku. W przypadku pozostałych pięter brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. W urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak również systemu informacji głosowej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Aktualnie w Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych. Brak systemu informacji głosowej. Nie ma zapewnionej możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.