Log in

Konkurs ofert na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej

Rodzaj zadania publicznego do realizacji: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu Gminy Przybiernów. Szczegóły w załączonych dokumentach.