Log in

Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 10.01.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Przybiernów zwrócił się z wnioskiem z dnia 20.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: WOPN-OS.410.372.2017.MP oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. znak: NZNS.7040.1.153.2017 uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Powyższe uzgodnienia są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przybiernów, ul. Cisowa 3, w pokoju nr 108.

 

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka