Log in

Ujęcie wody – poprawa jakości życia

Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo Gmina Przybiernów będzie realizowana dzięki podpisanej w dniu 16 czerwca 2020r. umowie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy objętym PROW na lata 2014-2020, dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zrealizowane zostaną cele w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, tym poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 778.350 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.