Log in

Zakończenie inwestycji

 

Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Operacja pn. „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo” – Umowa o przyznaniu pomocy NR 00043-65150-UM1600096/19 z dnia 16.06.2020r.

2023 05 29 ujecie wody

Dnia 12 maja 2023 r zakończono budowę inwestycji i podpisano końcowy protokół odbioru na zadnie pn. : „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo – IV”. Wykonawcą była firma Handlowo- Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski, Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo.

Operacja pn. „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo ” została dofinansowana poprzez podpisanie umowy o przyznaniu pomocy nr 00043-65150-UM1600096/19 z dnia 16 czerwca 2020 r. z programu operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich  poprzez budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  poprzez budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej.

Wykonano 43 przyłącza wodociągowe – wraz z robotami dodatkowymi oraz wykonano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.