Log in

Umowa wsparcia finansowego na infrastrukturę w Rzystnowie podpisana

2020 07 09 bazaKwotę dotacji w wysokości 19.000 zł udzieliło Gminie Przybiernów Województwo Zachodniopomorskie na zadanie pn. “Budowa placu zabaw, siłowni i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo” . Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przybiernów podpisano uroczyście w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie w dniu 09 lipca 2020r. pomiędzy Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisławem Wziątkiem a Wójtem Gminy Przybiernów Lilią Ławicką przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Zięba. Realizacja zadania poprawiającego i modernizującego infrastrukturę sportową nastąpi w 2020r. po wyłonieniu wykonawcy wybranego na podstawie ogłoszonego przetargu.