bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

POMOCE DYDAKTYCZNE

POMOCE DYDAKTYCZNE
zobacz więcej zdjęć W miesiącu wrzesień 2018 r. Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie w wysokości 42.796,00 zł przeznaczone na wyposażenie szkoły podstawowej w Czarnogłowach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych: fizyka, biologia, chemia oraz geografia.

Z przyznanej kwoty w ramach zamówienia publicznego zostały zakupione pomoce dydaktyczne takie jak: monitory interaktywne, mikroskopy, plansze dydaktyczne, kompasy, lornetki, kompaktowa stacja pogody, laptopy, drukarki oraz wiele innych potrzebnych materiałów naukowych, które ukazane są w załączonych zdjęciach. Zakupione pomoce systematycznie używane są podczas prowadzenia lekcji. Skracają proces nauczania pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Do ważnych funkcji w procesie kształcenia jest umożliwienie wychowankom poznania otaczającej ich rzeczywistości, ukształtowania ich postaw, uczuć wobec otaczającego świata. Poznawanie rzeczywistości najlepiej odbywa się przez nią samą. Pomocne są tu lupy, mikroskopy, aparaty fotograficzne. Włączenie różnorodnych środków dydaktycznych do procesu nauczania umożliwia efektywną realizację podstawowych zasad dydaktyki takich jak: przystępności, poglądowości, operatywności wiedzy, aktywny udziału ucznia w procesie nauczania. Dodatkowo pozwala na indywidualizację tempa pracy, jej rytmu i poziomu wymagań, co oddziałuje na rozwój pozytywnej motywacji ucznia i ułatwia organizację kształcenia w systemie klasowo-lekcyjnym. To dzięki nim zamiast lekcji, podczas których uczeń zdobywa biernie określoną wiedzę i ćwiczy sprawne zastosowanie jej w praktyce, można prowadzić zajęcia kształtujące umysł, rozwijające umiejętności i osobowość ucznia.

Sporządziła: Karolina Grzybowska