Log in

Nabór wniosków w związku z dofinansowaniem projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Przybiernów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor

 

2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

okladkaGmina Przybiernów ogłasza nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, objętego Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza-Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Wójt Gminy Przybiernów zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

 • (Działanie 2.14)

Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 100 grantów mieszkańcom gminy Przybiernów
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Wysokość jednorazowego wsparcia jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500,00zł
i ma formę refundacji poniesionych kosztów.

Przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantów prowadzone będzie w sposób ciągły, od  25 lipca 2022 r. do 30.09.2022 r., lub do wyczerpania środków.

Warunkiem otrzymania grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
  • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
 • Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
 • Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 • Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Przybiernów.
 • Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.


Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Przybiernowie:

 • Karolina Grzybowska - Koordynator – Urząd Gminy w Przybiernowie, pokój nr 103
  tel. 91 46 67 538
 • Agnieszka Woźniak - Członek – Urząd Gminy w Przybiernowie, pokój nr 108
  tel. 91 46 67 545
 • Gabriela Budzyńska – Członek - Urząd Gminy w Przybiernowie, pokój nr 106
  tel. 91 46 67 530

Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.

 1. Informacje ogólne o projekcie;
 2. Regulamin udzielania wsparcia;
 3. Druk zgłoszenia – Załącznik nr 1 Regulaminu;
 4. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości – Załącznik nr 1 do zgłoszenia do zgłoszenia o udzielenie grantu;
 5. Oświadczenie właściciela nieruchomości – Załącznik nr 2 do zgłoszenia o udzielenie grantu;
 6. Druk rozliczenia - Załącznik nr 2 Regulaminu;
 7. Wzór umowy o powierzenie grantu – Załącznik nr 3 Regulaminu.