Log in

Nabór dodatkowy w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozostały środki w kwocie 19.265,01 zł umożliwiające nabycie dodatkowego sprzętu komputerowego w ilości 5 sztuk, dzięki którym jest możliwość udzielenia wsparcia osobom, które do tej pory nie złożyły wniosku oraz nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w pierwotnym terminie.

Do dnia 22.09.2022 r. będziemy prowadzić dodatkowy nabór oświadczeń (wniosków) w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków będzie decydować kolejność kompletnych zgłoszeń.

Wymagane dokumenty (do pobrania pod artykułem):
1. Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich);
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
3. Klauzula RODO (informacyjna) i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dwa dokumenty);
4. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dostarczyć w celu wykonania kopii do ww. oświadczenia, np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa;
5. Informacja - dane osobowe dziecka wskazanego we wniosku oraz wszystkich krewnych w linii prostej kończąc na przodku, który pracował w PPGR - poświadczenie stopnia pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu, weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego w przypadku ich posiadania (prosimy nie składać wniosków do USC o sporządzenie aktów) lub podanie danych takich jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia i ewentualnie nazwisko rodowe dziecka wskazanego we wniosku oraz wszystkich krewnych w linii prostej kończąc na przodku, który pracował w PPGR celem sprawdzenia pokrewieństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgodnie z załączoną informacją;
6. Informacja o wyborze sprzętu;
7. Zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (jeżeli rodzic/ opiekun prawny otrzymał dla dziecka w ramach umowy użyczenia laptop służący do nauki zdalnej (na czas nauki zdalnej) i został on zwrócony z chwilą, gdy została przywrócona nauka stacjonarna, a umowa użyczenia przestała obowiązywać – może skorzystać z programu).

Oświadczenie (wnioski) niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Kompletne dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór dodatkowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie w godzinach pracy Urzędu do dnia 22.09.2022 r. do godz. 1515 (liczy się data stempla w sekretariacie).

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

Załączniki: