Log in

Informacja

2023 03 16 logaDnia 14 marca 2023 r. zostało ogłoszone postepowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów realizowana w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych, Część 2 – nadzór inwestorski”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przybiernów w obszarze zabudowanym. Przedmiotowe drogi stanowią dojazd do pól uprawnych oraz budynków mieszkalnych. Ulica Kościuszki posiada nawierzchnię bitumiczną. Cześć ulicy została wcześniej zmodernizowana i posiada nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. Pozostała część nawierzchni jest w złym stanie technicznym. W obrębie drzew istniejąca nawierzchnia jest wyniesiona, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pojazdów poruszających się tą drogą. Ulica Leśna łączy się z ulicą Tadeusza Kościuszki. Ulica Leśna posiada nawierzchnię bitumiczną oraz gruntowo – tłuczniową o szerokości ok. 4,0 – 5,0 m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są budynki mieszkalne. Nawierzchnia posiada bardzo dużo ubytków i nierówności.

Suma długości projektowanych odcinków będzie wynosić ok. 1527,97 m. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników w celu poprawienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Zaprojektowano również oświetlenie.

Termin na złożenie ofert mija 31 marca 2023 r. o godzinie 10:30.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.