Log in

Ogłoszenie wyniku konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wójt Gminy Przybiernów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. powierza Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Oferent spełnia wymogi formalne i merytoryczne ogłoszonego konkursu.