Log in

Dodatki dla gospodarstw domowych

2022 09 30 dodatek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie informuje, że od dnia 21.09.2022 r. można składać wnioski o wypłatę  dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj.: 

- Dodatek na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy w wysokości 3 000,00 zł,
- Dodatek na olej opałowy w wysokości 2 000,00 zł.
- Dodatek na drewno kawałkowe w wysokości 1 000,00 zł,
- Dodatek na skroplony gaz LPG w wysokości 500,00 zł,

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które do dnia 11 sierpnia 2022r. dokonały prawidłowego wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Jeden dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkania bez względu na ilość gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek.  Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek mogą złożyć gospodarstwa domowe,które
NIE UBIEGAŁY SIĘ o wypłatę dodatku węglowego!

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z powodu wykorzystywania WYŁĄCZNIE JEDNEGO źródła ciepła.

Wypełnione wnioski w wersji papierowej można składać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie
ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
pok. 5, 6, 7

lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-puap.

Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy OPS

Wzór wniosku możecie Państwo pobrać w siedzibie jednostki lub ze strony internetowej Urzędu Gminy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 LISTOPADA 2022 r.