Log in

Zainwestuj wiosną w plażę na lato, na lata.

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW   
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim, obręb ewidencyjny Zabierzewo, o pow. 1,1146 ha, w tym plaża, stanowiących działkę nr 711/4, na okres od trzech do trzydziestu lat.

Przedmiotem przetargu jest przedstawienie przez oferentów propozycji zagospodarowania terenu na cele turystyczno-rekreacyjne.

Na przedmiotowym terenie istnieje możliwość lokalizacji obiektów handlowo-gastronomicznych o charakterze nietrwale związanym z gruntem, po uzyskaniu  zezwoleń z odpowiednich urzędów i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Korzystanie z wód Jeziora Przybiernowskiego w celu prowadzenia działalności gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu pływającego i inne, wymaga uzgodnień z właścicielem akwenu Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Jezioro Przybiernowskie objęte jest strefą ciszy tzn. obowiązuje zakaz używania na nim sprzętów z silnikami spalinowymi powyżej 6 KM. czytaj więcej...

Dzierżawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na wydzierżawionym terenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
2. Utrzymania ładu i porządku na przedmiotowym terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zapewnienie ogólnodostępnych toalet.
4. Zagospodarowania i użytkowania przedmiotu dzierżawy w sposób zapewniający  maksymalną ochronę otaczających drzewostanów i gruntów leśnych oraz stosować się do wszelkich zarządzeń i poleceń porządkowych Służby Leśnej, wydanych w granicach prawa.
5. Stosowania się do złożonej koncepcji zagospodarowania terenu.
6. Ponoszenia przez cały okres trwania umowy dzierżawy podatków i opłat związanych z przedmiotem dzierżawy jak również za media tj. prąd, wodę oraz kanalizację i odpady.
7. Pokrywania szkód powstałych na wydzierżawianej nieruchomości w okresie trwania dzierżawy.
8. Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie wypadki i szkody jakie mogą powstać i jakim mogą ulec osoby przebywające na wydzierżawianym terenie.

Dodatkowe informacje:
1.Wydzierżawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne lata na wniosek Dzierżawcy.
2.Z chwilą wygaśnięcia niniejszej umowy dzierżawy nakłady dokonane przez Dzierżawcę  na przedmiot dzierżawy przechodzą nieodpłatnie na własność Wydzierżawiającego.
3.Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli wydzierżawianego terenu pod względem zgodności jego wykorzystania z treścią przedłożonej oferty.
4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy demontaż urządzeń stale związanych z gruntem oraz innych obiektów jest obowiązkiem dzierżawcy a grunt należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Oferta powinna zawierać:
1.Koncepcję zagospodarowania terenu,
2.Propozycja wielkości czynszu z tytułu dzierżawy.
3.Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy tj. granicami geodezyjnymi, mediami itp.
4.Oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami niniejszego ogłoszenia o przetargu i ich akceptacją.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach z adnotacją „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Przybiernowskim” do godz. 10.00 w dniu 29 kwietnia 2016 r.
Oferty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016 r., o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Przybiernów ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.
Bliższych wyjaśnień dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przybiernów pok.111, tel. 91 46 67 542.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka