Log in

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 
 W dniu 10.09.2016r. na stadionie 
w Przybiernowie znaleziono telefon komórkowy.
Więcej informacji w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie.
 
 ***
 
W nocy z dnia 10.09.2016na 11.09.2016r na trasie Włodzisław - Moracz zgubiono rejestrację samochodową.
Znalazcę prosimy o kontakt pod numer
tel. 888 211 451
 

Absolutorium dla Pani Wójt

Rada Gminy w Przybiernowie udzieliła Wójtowi Gminy Przybiernów Pani Lilii Ławickiej absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Za udzieleniem absolutorium głosował cały uprawniony skład, czyli 15 radnych.

Środki którymi w ubiegłym roku dysponowała gmina pochodziły w 44% z dochodów budżetowych, w 56% z subwencji i dotacji zewnętrznych. Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 97,6% na kwotę 17.480.556,53zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gminę Przybiernów zamieszkiwało 5050 osób.  Dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1.519 złotych. Dochody podatkowe zrealizowano na kwotę 6.188.472,70zł zaś wpływy z opłat na 620.798,98zł.  Ze środków europejskich pozyskano znaczną kwotę 733.781,96zł, z  PFRONu  na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 135.595,20zł. Z Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego otrzymano 15.850zł na remont sali sportowej w Przybiernowie, z Zarządu OSP 6.067zł na zakup mundurów oraz z WFOŚiGW 76.990,17zł na utylizację azbestu.

W 2015 roku Gmina Przybiernów dysponowała prawem własności nieruchomości o wartości 16.046.943zł i powierzchni 347,5976ha gruntów. Natomiast wartość budynków, budowli oraz pozostałych środków trwałych stanowiła 39.189.479,78zł.
 
 
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę 16.555.883,97zł. Środki jakie przeznaczono na  inwestycje to 1.237.420,07zł. Wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z jednostek organizacyjnych gminy a także z cmentarzy kosztował 310.885,25zł, ogrzewanie budynku urzędu oraz ośrodków kultury i świetlic i klubów 100.129,48zł, ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Przybiernowie i Czarnogłowach 113.116,84zł, oraz ogrzewanie gimnazjum 96.972,86 zł.  Energia elektryczna w szkołach pochłonęła 56.691,81zł, zaś oświetlenie uliczne wraz z konserwacją 169.137,71zł. Utrzymanie stadionów i boisk sportowych, funkcjonowanie klubów sportowych kosztowało 52.735,01zł Na zlecone prace urbanistyczne wydatkowano 14.243,96zł zaś na usługi geodezyjne, podział działek i wyceny działek 40.414,80zł. Na gospodarkę bezpańskimi zwierzętami wydano 12.150zł, na paliwo  i materiały eksploatacyjnych do samochodów strażackich 40.405,04 zł,  ekwiwalenty i wynagrodzenia strażackie 74.172,13zł, utrzymanie autobusów tj. paliwo oraz części  i materiały eksploatacyjne 48.988,41zł a  na remonty  pojazdów 24.866,04zł.  Największą część ubiegłorocznego budżetu pochłonęła oświata i wychowanie tj. 7.103.630,48zł, następnie pomoc społeczna 3.389.118,10zł, zaś gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.093.244,46zł.
Na koniec roku wygospodarowano nadwyżkę budżetową w wysokości 924.672,56zł.
 
Z pomocy społecznej zrealizowano wiele świadczeń.  Formę pomocy oraz liczbę rodzin nią objętych przedstawiają poniższe tabele.
 
Wyszczególnienie Liczba rodzin
OGÓŁEM X
Zasiłki rodzinne 402
Dodatki, w tym z tytułu: X
-urodzenia dziecka 36
-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 18
-samotnego wychowywania dziecka 39
-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 45
-rozpoczęcia roku szkolnego 499
-podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 151
-wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 93
Świadczenia opiekuńcze X
-zasiłki pielęgnacyjne 163
-świadczenia pielęgnacyjne 33
Składki X
-składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 31
-składki na ubezpieczenie zdrowotne 19
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 59
Fundusz Alimentacyjny 38

 

Formy pomocy Liczba rodzin
Zadania WŁASNE x
1.zasiłki stałe 51
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne 40
3.zasiłki okresowe 95
4.zasiłki celowe i w naturze 160
5.usługi opiekuńcze 32
6.opłata za pobyt w DPS 2
Program „PP w zakresie dożywiania” w tym: x
-zasiłki celowe + świadczenia rzeczowe 151
-dożywianie dzieci w szkołach 166
 
Pozytywne wykonanie budżetu za 2015r. zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.
 
Wójt Gminy Przybiernów ze wzruszeniem podziękowała za otrzymane absolutorium i za obdarzone zaufanie. Podziękowała swoim współpracownikom: radzie gminy, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych oraz sołtysom za wspólną, partnerską,  konstruktywną i ciężką pracę. Złożyła deklarację dalszej rzetelnej i uczciwej realizacji budżetu i postawionych przed nią zadań.