Log in

Dla Ukrainy

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

interaktywny wniosekW dniu 16 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż na okres 60 dni.

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – uchodźców wojennych.

Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się na ich pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.

Osoby powyżej 18 roku życia mogą uzyskać Profil Zaufany . Składając wniosek o PESEL należy podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Profil zaufany będzie konieczny, m.in. do złożenia wniosku o 500+.

Nadawanie numeru PESEL odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przybiernowie w pok. nr 3 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 914667562 lub 914667546

Aby uzyskać numer PESEL należy czytelnie wypełnić wniosek dostępny w urzędzie.

W przypadku osób powyżej 12 r.ż. na miejscu będzie pobrany odcisk palców oraz własnoręczny czytelny podpis.

Wyrobienie numeru pesel nie jest przymusowe, ale posiadanie go znacznie ułatwi dalsze funkcjonowanie w Polsce oraz zapewni dostęp do różnych świadczeń.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL

  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie

  • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego)